For Helsepersonell - Kompensasjon og erstatning

Go to content

For HelsepersonellHar din pasient fremsatt krav om kompensasjon / erstatning direkte mot deg? Husk at du har en plikt å videreformidle kravet til Norsk Pasientskadeerstatning.

  • Lurer du på om du er erstatningspliktig?

  • Har du mottatt et krav om erstatning fra pasienten?

  • Er du uenig i hele eller deler av kravet?

  • Er du helt eller delvis enig i at du har et ansvar, men usikker på erstatningskravets størrelse?

Det er både i din og pasientens interesse at dette avklares ved hjelp fra advokatfirmaet.

Advokatfirmaet har anledning å bistå helsespersonell og andre som har mottatt erstatningskrav. Dette gjelder imidlertid ikke dersom vedkommende pasient allerede er en klient.


Informasjon til helsepersonell som er kontaktet av advokatfirmaet Talsnes:

Helsepersonell innenfor offentlig tjeneste:
  • Så sant saken ikke dreier seg om et oppreisningskrav fra klient av advokatfirmaet Talsnes - dette vil i så fall fremgå uttrykkelig - har en henvendelse fra advokatfirmaet kun det formål å dokumentere skaden/saken og kreve erstatning overfor NPE.

  • Dette vil si at selv om du skulle være utpekt som ansvarlig for skaden, så vil kravet om erstatning likevel ikke reises mot deg, men mot NPE.

  • Dersom saken dreier seg om et oppreisningskrav, må kravet rettes direkte mot deg eller din arbeidsgiver. Da vil det være mest formålstjenlig for begge parter å finne en minnelig løsning. Dette betinger et samarbeid hvor vi får utfyllende svar innen rimelig tid. Best mulig samarbeid vil gjøre at krav om dekning av advokatsalær blir mindre.


Helsepersonell i det private:

  • Selv om det er klienten som avgjør, anbefaler advokatfirmaet i utgangspunktet at klienten unnlater å gå til sak direkte mot private behandlere. Dette er begrunnet i flere forhold.

  • Dette vil si at så sant saken ikke dreier seg om oppreisningskrav fra vår side - dette vil i så fall uttrykkelig fremgå - har en henvendelse fra oss kun det formål å dokumentere saken og kreve erstatning overfor NPE.

  • Dette vil si at selv om vi i utgangspunktet regner deg/behandingsstedet som ansvarlig skadevolder, så vil likevel kravet om kompensasjon/erstatning ikke rettes mot deg direkte. NPE vil da tre inn i rollen som ansvarlig skadevolder og utbetaler av kompensasjon/erstatning.

________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content