Nyttige linker - Kompensasjon og erstatning

Go to content

Nyttige linker


Generelle linker              Yrkesskader                         TrafikkskaderPasientskader                 VoldsskaderHar du tips om en nyttig lenke for (andre) skadelidte?GENERELLE LINKER

Egenandelskort: Dette er samme siden som HelseNorge.no. Du får frikort for helsetjenester når du har betalt et visst beløp i egenandeler. Egenandelen justeres og må betales hvert år. OBS: vær oppmerksom på at du i tillegg til egenandeler også må betale gebyr og/eller for materiell hos lege. Dette gjelder uavhengig av om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandeler. Heller ikke alle medisiner går inn under ordningen. Dersom du går til privat behandler uten refusjonsrett, må du dekke alle kostnader selv.

Finansklagenemnda: Dersom man ønsker å klage på forsikring, bank, finans og verdipapirfond kan man henvende seg til Finansklagenemnda.

Frikorttelefonen (HELFO): HelseNorge.no tilbyr informasjon om ditt/dine frikort gjennom Frikorttelefonen, telefonnummer 81570050.

Helfo: OBS: Denne siden er i utgangspunktet mest praktisk for helsepersonell. Informasjon du tidligere fant her kan du nå finne igjen på HelseNorge.no.

HelseNorge.no: Her kan du bl.a. finne informasjon om frikort, dine egenandeler, bytte fastlege, finne oversikt over dine resepter, melde bivirkninger og se din kjernejournal (i utvalgte områder). Du finner også informasjon om bl.a. fritt sykehusvalg og behandling i utlandet. Her finner du informasjon du tidligere fant på Helfo.no.

Lovdata: Her finner du lovsamlingen på nett som brukes av både private og profesjonelle aktører. Merk imidlertid at profesjonelle aktører har abonnment med flere tilganger enn det som ligger lagt ut gratis.

NAV: Hjemmesiden til NAV er nyttig uavhengig av hvilken fase du er i (sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon) og gir deg mulighet til å sjekke dine rettigheter og plikter. Husk at du som skadelidt har en plikt til å begrense tapet ditt gjennom offentlige støtteordninger. Alle har en egen side ('DITT NAV') på NAV. Her kan du sjekke . Du kan også laste ned skjema for melding av yrkesskade/-sykdom. Det er i utgangspunktet arbeidsgiver som skal melde fra om yrkesskade-/sykdom. En yrkesskade skal meldes innen 1 år etter arbeidsulykken. En yrkessykdom må meldes innen 1 år etter at man ble klar over årsaken til sykdommen. Dersom du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser må du ha tegnet frivillig trygd for å få de særskilte fordeler  andre yrkesskadede får. Saksbehandler hos NAV har både taushets- og veiledningsplikt. Dersom du har fått avslag på søknad om godkjent yrkesskade kan du kontakte advokatfirmaet. Du bør uansett kontakte advokatfirmaet så snart du er blitt klar over at du er påført en yrkesskade/-sykdom. Det er ikke du som skal betale advokatutgiftene.

Pasient- og brukerombudet: Dette er en side på HelseNorge.no.  Pasient- og brukerombudet kan hjelpe pasienter og brukere som ikke får den hjelpen eller den behandlingen de mener de har behov for. Pasient- og brukerombudet kan også hjelpe deg med å klage til Norsk Pasientskadeerstatning dersom du ønsker erstatning.

Pasientreiser: Her kan du finne nærmere informasjon dersom du ønsker å søke dekning av reiesutgifter i forbindelse med at du har vært pasient.

Selv om du har krav på dekning av reiseutgifter, kan det gjelder egenandeler: Ifølge pasientreiseforskriften skal man i utgangspunktet betale egenandel kr 146 hver vei (kr 292 tur/retur). Du kan også lese nærmere om egenandel her:

LINKER SÆRSKILT FOR YRKESSKADE

Yrkesskadeforsikringsselskapet: Du kan høre med din arbeidsgiver om i hvilket forsikringsselskap arbeidsgiver har tegnet avtale om yrkesskadeforsikring. Dersom du er blitt utsatt for en yrkesskade kan du gjerne kontakte advokatfirmaet for en uforpliktende konsultasjon. Du trenger ikke bekymre deg for kostnader. Det er ikke du som skal dekke advokatkostnadene. Det kan være strategisk å kontakte en advokat snarest mulig dersom du har blitt utsatt for en yrkesskade. Du får en trygg og gratis hjelp til utfylling av skadeskjemaet.

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF): Er du skadet i arbeid og din arbeidsgiver har unnlatt å tegne lovpålagt yrkesskadeforsikring? Du kan da henvende deg til YFF for å få kompensasjon / erstatning etter personskade. Vær da oppmerksom på at du henvender deg til en mulig motpart. Derfor bør du først kontakte advokatfirmaet for bistand overfor YFF. Du trenger ikke bekymre deg for advokatkostnader.LINKER SÆRSKILT FOR TRAFIKKSKADE

Trafikkforsikringsselskapet: Har du vært involvert i en trafikkulykke? Kontakt ditt eget selskap umiddelbart. Dersom du ikke kjenner til det ansvarlige selskapet kan du gjerne kontakte advokatfirmaet for en uforpliktende konsultasjon. Du trenger ikke bekymre deg for kostnader. Det er ikke du som skal dekke advokatkostnadene. Det kan være strategisk å kontakte en advokat snarest mulig dersom du har vært involvert i et trafikkuhell. Dette gjelder uavhengig av om det var ditt ansvar, eller om du var fører, passasjer, fotgjenger eller syklende.

Trafikkforsikringsforeningen (TFF): Har du vært involvert i trafikkulykke med utenlandsk kjøretøy, kan du henvende deg til TFF for å få opplyst hvor kjøretøyet er forsikret. Ta gjerne kontakt med advokat på forhånd for å høre hva advokatfirmaet kan bistå deg/dere med å fremlegge saken overfor TFF og/eller forsikringsselskapet. Dette er gratis og uforpliktende. Alle forsikringsselskaper som tilbyr trafikkforsikring i Norge etter loven er pliktige til å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen (TFF).


 

LINKER SÆRSKILT FOR PASIENTSKADE OG LEGEMIDDELSKADE

Pasientombudet: Dette er en side på HelseNorge.no. Dette er en offentlig og gratis tjeneste. Pasient- og brukerombudet kan hjelpe pasienter og brukere som ikke får den hjelpen eller den behandlingen de mener de har behov for. Pasientombudet kan også hjelpe deg med å søke eller klage til Norsk Pasientskadeerstatning. De svarer også på generelle spørsmål om helsetjenester. Du kan dessuten kontakte advokatfirmaet for eventuell gratis hjelp til å søke erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning. Det kan være en fordel at advokatfirmaet kobles inn tidlig.
 
 
Klage på helsetjenesten: Dersom du ønsker å klage på behandlingen du har mottatt i helsetjenesten, kan du klage til fylkesmannen, men husk å sende klagen til rette instans.
 
- Klage på kommunal helsetjeneste sendes rådmannen i kommunen, med kopi til tjenestestedet/behandlingsstedet.
 
- Klage på spesialisthelsetjeneste/-sykehus sendes sykehusdirektøren, med kopi til tjenestestedet.
 
- Klage på privat helsetjeneste sendes øverste ansvarlige i klinikken/institusjonen/behandlingsstedet.

Klagen kan blant annet gjelde brudd på dine rettigheter til behandling, manglende samtykke, manglende innsyn i egen journal, eller at du ikke har blitt gitt tilstrekkelig informasjon eller anledning til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder, manglende mulighet for barns samvær med forelder eller aktivitet i helseinstitusjonen.

 
 

Helsehjelp utenfor Norge: Dersom det regionale helseforetaket ikke kan yte helsehjelp til en pasient som har rett til nødvendig helsehjelp fordi det ikke finnes et adekvat tilbud i riket, har pasienten rett til nødvendig helsehjelp fra tjenesteyter utenfor riket innen den frist  som er fastsatt av spesialisthelsetjenesten. Manglende oppfølgning (helsetjenesten avslår å be om eller dekke behandling i utlandet) kan påklages til 'Helseklage - Behandling i utlandet'.

Dersom fylkesmannen avviser å behandle klagen, kan klagen sendes Helsedirektoratet.

OBS: søknad/klage vedrørende erstatning må fylles ut på skjema fra Norsk Pasientskadeerstatning.
 
 
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE): På denne hjemmesiden vil du kunne laste ned og skrive ut søknadsskjema om erstatning fra staten. NPE trer inn i skadevolders/behandlingsstedets rolle og er derfor skadevolders representant, nesten som et forsikringsselskap. Samtidig skal NPE være et nøytralt organ. Du kan også sende inn elektronisk søknadsskjema. Husk å signér skjemaet - dette vil fungere som en fullmakt fra deg til NPE om å innhente personlige opplysninger. Det er foreløpig gratis å søke. Du bør sende inn en logisk og oversiktiglig fremstilling av saken din. Ta gjerne kontakt med advokatfirmaet på forhånd for en uforpliktende konsultasjon om utfylling av skjemaet.  Du får en trygg og gratis hjelp til utfylling av skadeskjemaet hos advokatfirmaet.
 
 
Pasientskadenemnda (PSN): På denne hjemmesiden finner du informasjon om klageinstansen til NPE. Klage kan sendes nemnda dersom du har fått avslag fra NPE. Du kan få hjelp av nemnda til å utforme klagen. Hjelpen er foreløpig gratis. Vær oppmerskom på at nemnda også behandler klagen din. Det vil derfor eventuelt være nemnda som også blir din motpart dersom du senere ønsker å gå til søksmål. Ta gjerne kontakt med advokatfirmaet på forhånd dersom du ønsker hjelp til utforming av klagen.
 
 
Retting/sletting av pasientjournaler? Helsepersonell plikter å føre pasientjournal. Dersom du er uenig i noe som står i journalen, kan du ta kontakt med den aktuelle behandler/institusjon og be om retting/sletting. Dersom du ikke får svar eller får avslag, kan du klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen innhenter uttalelse fra Datatilsynet og evt. Riksarkivaren.LINKER SÆRSKILT FOR VOLDSSKADE

Voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV): På denne hjemmesiden vil du kunne laste ned og skrive ut skjema for søknad om erstatning fra staten. Husk å signér skjemaet før innsending til KFV. Du kan eventuelt også laste ned skjemaet direkte herfra. Ta gjerne kontakt med advokatfirmaet på forhånd for en uforpliktende konsultasjon om utfylling av skjemaet.

Rådgivningskontorene for kriminalitetofre (RKK): Dette er et gratis offentlig tilbud som er landsdekkende. KFV er ansvarlig for rådgivningskontorene. Du finner slike rådgivningskontor i Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Haugesund, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Steinkjer, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Vardø. For andre steder kan du ringe 815 20 077 og KFV vil videreformidle deg videre.


________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@kompensasjon.no


________________________

Advokat Talsnes
Back to content